Du som är medlem och arbetsledare

STIL hanterar dina personuppgifter eftersom vi måste följa vårt avtal med dig (arbetsledaravtalet) och Föreningen STILs stadgar. Det är den rättsliga grunden, enligt GDPR. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna följa lagar och regler som gäller för assistansanordnare, till exempel regler om uppgiftsskyldighet och dokumentationsskyldighet.

Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att administrera ditt medlemskap/arbetsledarskap och din assistansersättning samt dokumentera beslut och överenskommelser som rör kvalitet i assistansen och STILs uppdrag. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna föra medlemsstatistik.

Vi hanterar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, arbetsledarnummer, uppgifter om assistansersättning, beviljade och förbrukade timmar samt kontonummer dit assistansomkostnader betalas ut.

STIL hanterar känsliga uppgifter när det är nödvändigt för uppdraget som assistansanordnare och tillåtet enligt lag. Vi hanterar uppgifter i myndighetsbeslut som rör din personliga assistans och uppgifter som påverkar eller kan påverka din assistansersättning. Det kan vara information om exempelvis assistansbehov, hälsa och familjeförhållanden.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

STIL har flera IT-system där externa företag ansvarar för drift och användarsupport. STIL har särskilt avtal om dataskydd med varje företag. Dina uppgifter är tillgängliga för företag som sköter STILs ekonomisystem samt systemet för tidrapportering och dokumentation i personakten.

Ditt namn och din e-post komma att behandlas utanför EU/EES via företag som vi samarbetar med. Överföringen är skyddad enligt beslut från EU-kommissionen. 

Dina personuppgifter kan komma att hanteras hos fakturamottagare och myndigheter som har i uppdrag att besluta om och betala ut assistansersättning, till exempel Försäkringskassan. Om du blir invald i STILs styrelse behöver vi lämna vissa uppgifter om dig vidare Bolagsverket och tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att kunna registrera uppgifter om STILs aktuella styrelse.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

STIL sparar dina personuppgifter så länge det krävs för vårt uppdrag som assistansanordnare och för att följa regler i bokföringslagen. När arbetsledaravtalet är avslutat raderar vi uppgifter som inte behöver sparas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på uppgifter om dig som STIL hanterar (registerutdrag). Om det skulle visa sig att vi hanterar några personuppgifter på fel sätt har du rätt att begära att uppgifterna raderas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om vi behöver ta reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter under tiden. Du kan också begära att få personuppgifterna flyttade från vårt system till en annan organisation, det kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor
Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen, kontakt info@stil.se eller 08-506 221 50.

Om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar av dina personuppgifter, kontakta STILs dataskyddsombud Anna Högberg, dataskydd@stil.se

Artikel uppdaterad:
2019.01.18