STIL har ställt frågor till partierna om huvudmannaskap, hur personlig assistans ska bedömas och om assistansersättningen. Läs svaren från partierna här nedanför.

Vilka ska ha statlig personlig assistans – fler, färre eller lika många som idag?

Alla partier verkar vara överens om att staten, åtminstone delvis, ska vara huvudman för personlig assistans. Men vilka anser ni ska ha statlig personlig assistans? Är det alla som har personlig assistans idag, oavsett om de har assistans från staten eller kommunen? Är det färre personer än idag? Ska kanske fler än idag ha statlig assistans?

Vänsterpartiet

Vi vill att huvudmannaskapet ska vara statligt och att alla som är i behov av personlig assistans ska få det. Utifrån hur det fungerar idag, eller snarare inte fungerar, så bedömer vi att fler skulle få personlig assistans jämfört med idag. Det räcker dock inte med en ändring av huvudmannaskapet utan lagändringar behövs för att garantera att de som är i behov av assistans också ska få det.

Socialdemokraterna

Direkt efter valet kommer Socialdemokraterna att bjuda in övriga partier till blocköverskridande samtal för en långsiktigt hållbar LSS-lagstiftning. Vår ingång är att staten i den kommande lagstiftningen ska ta ett stort ansvar. Vi vill också införa en ”lex Nora”, för att inte enskilda som beviljats assistans i en kommun ska förhindras att i praktiken kunna flytta till en annan kommun.

Miljöpartiet

Vi ser att det finns svårigheter med det delade huvudmannaskap som finns i dag. Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, det är därför viktigt att frågan nu utreds ordentligt. Vi har som parti inte tagit ställning till frågan om huvudmannaskap ännu, men vi lutar åt ett statligt huvudmannaskap. Detta innebär att den som har behov av och rätt till assistans enligt LSS-lagstiftningen ska få den genom statlig försorg. Vi har i nuläget inga förlag till att utvidga eller inskränka rätten till assistans utifrån intentionerna i LSS, utan vår ambition är att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen.

Liberalerna

Vi vill att staten tar hela kostnaden för assistansen. Vi vill ha en ny modern LSS-lagstiftning som är behovsstyrd istället för diagnos- eller personkretsstyrd. Det är de individuella behoven som ska berättiga till personlig assistans. Vi vill ha fler insatser än dagens tio och betydligt mer flexibilitet mellan insatserna. Vi vill att betydligt fler ska vara berättigade än idag.

Centerpartiet

Alla som har behov av assistans för att klara sin vardag ska också få det. Utgångspunkten måste vara att den som har behov av assistans för att klara sin vardag ska få det. Hur många personer det är går inte att svara på. Dagens nivå är en försämring jämfört med tidigare år på grund av regeringens nerskärningar. Eftersom vi bland annat vill slå fast andning, sondmatning och egenvård som grundläggande behov så kommer fler att omfattas av statlig assistans. Vi har också vikt särskilda medel för att säkerställa att denna grupp ska få den hjälp de behöver.

Moderaterna

Vi vill se över frågan om huvudmannaskap. Ett fortsatt delat huvudmannaskap har betydande inbyggda brister. Vi utgår ifrån att LSS-utredningen kommer lägga fram ett förslag gällande huvudmannaskapet som vi noga kommer att ta ställning till. Det finns en hel del som pekar mot att staten är det mer naturliga alternativet. Nuvarande lagstiftning och rättspraxis är svåröverblickbar och tillämpas ojämlikt.

Kristdemokraterna

Hela LSS-lagstiftningen är en frihetsreform som nu totalt krackelerat. Grundsyftet som innebar att de olika insatserna skulle ges utifrån den enskildes behov och egna önskemål om vad som fungerar i den egna vardagen förfelas helt om personlig assistans blir en insats som begränsas till bara en bråkdel av de som från början tillhörde målgruppen. Det är våra välfärdsambitioner som styr inte en summa i kronor och ören för den enskilda budgetposten. Förutom det förödande för enskilda personer och deras anhöriga när assistans har dragits in eller nekats så är det inte att värna om skattebetalarnas pengar när kostnaderna vältras över till kommunerna och det istället blir ett både sämre och dyrare stöd.

 

Vad ska krävas för att ha rätt till personlig assistans?

Vad ska krävas för att få en ”inträdesbiljett”, är det till exempel behov 24 timmar om dygnet eller att ha ett arbete?

Vänsterpartiet

En av grundtankarna med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som personer utan funktionsnedsättning att få leva det liv som de vill leva. Det är en rättighet som sträcker sig långt utöver rätten att få hjälp med dusch, påklädning och liknande. Idag är det ett problem att människor inte beviljas assistans ens för de mest grundläggande behoven. Det tycker vi är fel. Vi vill se till att den personliga assistansen verkligen fungerar som den fri- och rättighetsreform som den är tänkt att vara.

Socialdemokraterna

Frågan är inte enkel att besvara och måste ingå i det kommande arbetet att ta fram en helt ny LSS-lagstiftning. Det handlar lika mycket om vem som utreder och fattar beslut, vem som utför insatserna och vem som ytterst finansierar dessa.

Miljöpartiet

Se svaret på förra frågan.

Liberalerna

Rätten till assistans ska bedömas utifrån behoven i personens dagliga livsföring, oavsett antalet timmar. Inträdesbiljetten ska vara en varaktig funktionsnedsättning som väsentligt påverkar personens vardag.

Centerpartiet

Det som krävs är att man har behov av assistans för att klara sin vardag. Det är grundtanken med LSS, som vi måste återupprätta.

Moderaterna

Reformen om assistans ska utformas så att människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – alla dem som har rätt till personlig assistans.

Kristdemokraterna

Se svaret på förra frågan.

 

Vad händer med dem som förlorat personlig assistans?

Sedan 2009 har 2 500 personer förlorat statlig assistans. Då kom de första domarna som begränsade rätten till personlig assistans. Ska alla som förlorat personlig assistans efter de olika domarna få assistansen tillbaka – eller gäller det bara andning och sondmatning?

Vänsterpartiet

För Vänsterpartiet är det högsta prioritet att den personliga assistansen återupprättas till det som var dess grundintention och det är något vi drivit sedan den första domen föll. Alla som förlorat personlig assistans ska få möjlighet till en ny prövning och tillgång till assistans.

Socialdemokraterna

Den nuvarande LSS-lagstiftningen har brister och behöver förändras. Exakt hur den nya LSS ska se ut är inte klart, men den som har behov av LSS och assistans ska få det stödet. Vi måste få en lag som blir tydligare och tryggare för den som behöver stöd. För Socialdemokraterna är det självklart att det är ett grundläggande behov att kunna andas och äta.

Miljöpartiet

Det viktigaste är att vi får en tydlig och förbättrad LSS-lagstiftning på plats, så att lagens intentioner säkras i praktiken. De senaste årens rättspraxis har lett till en situation där många personer har förlorat sin rätt till assistans. För Miljöpartiet är det tydligt att målet med omarbetningen av LSS är att vi ska kunna återgå till den rättspraxis som gällde innan domarna. Miljöpartiet vill även skjuta till minst en miljard årligen så att alla personer ska få det stöd de har rätt till.

Liberalerna

Alla skall få tillbaka den!

Centerpartiet

Centerpartiet är tydligt med att andning, sondmatning och egenvård ska vara grundläggande behov. Vi är också tydliga med att den som har behov av assistans för att klara sin vardag också ska få det. Exakt hur många som omfattas går inte att svara på.

Moderaterna

Barn och vuxna med behov av sondmatning och andningsstöd ska självklart få den assistans de behöver. Moderaterna vill säkerställa att de som behöver assistans ska få det. Det finns inget tak inom utformningen av assistansreformen. I den mån lagstiftning och regelverk behöver förändras för att säkerställa detta är vi beredda att göra det genom en bred politisk överenskommelse. Frågan om LSS är för viktig för att bli ett slagträ i den politiska debatten. 

Kristdemokraterna

Även om ändringarna i rättsläget påbörjades redan efter en dom från 2009 så kom den drastiska förändringen efter att den nuvarande S-ledda regeringen sade sig vilja spara på LSS. Efter regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2016 gjordes nya snävare tolkningar av flera år gamla domar. Läget har därför varit akut sedan hösten 2015 och vi har sträckt ut handen och försökt föreslå initiativ sedan dess för att åtgärda de mest akuta bristerna. När regeringen i maj kom med ändringsdirektiv till utredningen slog de fast att den nya lägre kostnadsnivån ska gälla. Det innebär nedskärningar på assistansen som vi menar inte är acceptabla.

 

Hur ska rätten till personlig assistans bedömas?

Bör de grundläggande behoven för att få personlig assistans avskaffas helt? Hur bör rätten till personlig assistans bedömas istället?

Vänsterpartiet

Vi vill både att den som är i behov av assistans både ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och genom assistansen får möjligheten att leva det liv som de vill leva. Målet med personlig assistans är inkludering och deltagande i samhället. Det handlar som om en rättighet som sträcker sig långt utöver rätten att få hjälp med dusch, påklädning och andra liknande sysslor.

Socialdemokraterna

Se svaret på förra frågan.

Miljöpartiet

Vi vill avvakta och se vad utredningen kommer med för förslag kring detta, men vi är öppna för att bedömning av rätten till personlig assistans sker på annat sätt än idag. Det viktigaste är att vi får en tydlig och transparant lagstiftning på plats, så att lagens intentioner inte riskerar att åter bli urholkade av rättstillämpningen.

Liberalerna

Ja. Det är personliga behov som ska styra.

Centerpartiet

Vi har inga sådana förslag i dagsläget, men vi ser ett behov av att se över hur LSS-reformen kan värnas och vara hållbar över tid. Ytterst handlar det om att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan få den hjälp de behöver för att leva ett liv med full delaktighet.

Moderaterna

När LSS-utredningen avlämnat sina förslag avser vi att analysera och överväga dessa noga.

Kristdemokraterna

Rättsläget måste återställas och lagstiftningen återupprättas. Det gäller både det som rör exempelvis andning och näringsintag men också annat. Idag tolkas det väldigt snävt vad som anses vara integritetskänsligt. Vi menar att helheten i vilket stöd som är bäst för den enskilde måste bedömas. Det kan kräva mer genomgripande ändring än att enbart regleringen i den delen som gäller vad som är integritetskänsligt, andning och måltider. Vi anser dessutom att föräldraskap och att upprätthålla ett arbete bör räknas in som grundläggande behov. Det ska dessutom vara en självklarhet att stödet är lika omfattande oavsett var du bor. De skillnader i bedömning som gör att människor antingen tvingas flytta eller inte kan flytta måste vi få bort. Ambitionen bör på sikt också vara att skillnaderna i tillämpning mellan insatser som ges inom ramen för LSS och inom ramen för socialtjänstlagen ska upphöra.

 

Vad ska assistansen kosta?

Kommer ni återställa assistansersättningen till dagens kostnadsläge och i fortsättningen låta ökningen följa kostnadsutvecklingen?

Vänsterpartiet

Vi måste frångå den nuvarande kostnadsfixeringen och i stället utgå ifrån människors faktiska behov. Det går inte att sätta ett tak för hur mycket den personliga assistansen får kosta. Behoven måste få styra.

Socialdemokraterna

Varje år höjs assistansersättningen för att inte de personliga assistenternas löner ska släpa efter. Under de senaste fyra åren har det också varit möjligt för arbetsmarknadens parter att, utifrån de beslutade höjningar, förhandla fram löneökningar i nivå med det så kallade märket – det vill säga den löneutveckling som gällt hela arbetsmarknaden.

Miljöpartiet

LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om en person har rätt till att få ett stöd ska den få det, oavsett vad det kostar. Det går inte att på förhand säga vad assistansen ”får” kosta, utan har man rätt till stöd så ska man få det. Det är positivt att schablonbeloppet för 2018 räknades upp med mer än vad som gjordes tidigare år. Det är möjligt att beloppet bör räknas upp ännu mer, exakt hur stor uppräkningen bör vara kan vi dock i dagsläget inte svara på.

Liberalerna

Ja, vi har budgeterat för detta redan. Och vi har inget övre kostnadstak för vad det får kosta. Dessutom måste systemet med schablonersättningen göras om och indexeras efter allmänna löneökningar per år.

Centerpartiet

Det finns anledning att se över hur assistansersättningen kan ligga på en nivå som gör att kvaliteten och valfriheten i assistansen kan säkerställas.

Moderaterna

Vi välkomnar en blocköverskridande bred överenskommelse om den fortsatta utformningen av assistansreformen.Vi är beredda att se till så att alla dem som har rätt till personlig assistans också kan få det. Vi är stolta över assistansreformen som en borgerlig regering införde. Reformen om assistans ska utformas så att människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det. Det är politikens uppgift att få detta att fungera. Assistansreformen är en viktig frihetsreform.

Kristdemokraterna

Vi har lagt flera miljarder i våra budgetar för att bland annat öka schablonen men vi bedömer att det kommer behövas än mer om vi ska återställa rättsläget och så som vi vill även utveckla LSS.

Artikel uppdaterad:
2018.09.11