STIL starkt kritiskt till förslag om andning och sondmatning

En lagbok
Alla som behöver personlig assistans för att andas eller äta med sond ska ha rätt till det. STIL säger ändå nej till regeringens förslag om personlig assistans för andning och sondmatning. Förslaget till lagändring skulle begränsa rätten till personlig assistans i stort, skriver STIL i vårt remissvar.
 
– I praktiken kommer förslaget leda till att den statliga personliga assistansen avskaffas. Den dag förslaget blir verklighet och det tillfälliga stoppet av assistansomprövningarna slopas kommer tusentals personer att förlora den statliga assistansersättningen, säger Jessica Smaaland, politisk sekreterare hos STIL.
 
Förslaget framställs som att det är slags beskrivning av hur rättsläget ser ut i dag. Men i själva verket sträcker det sig längre.
 
Enligt förslaget ska hjälpmoment både vara privata och integritetskänsliga. Bara de momenten ska räknas in vid tidsbestämningen av de grundläggande behoven som ger rätt till personlig assistans. Därför skulle det bli svårt att uppfylla alla krav i den nya skrivningen, också för personer som har eller ansöker om personlig assistans för annat än att andas eller äta med sond.
 
STIL är mycket kritiskt till att så stora förändringar smygs igenom i ett förslag utan ordentlig konsekvensbeskrivning och med mycket kort remisstid.
 
Dessutom finns det inget stöd varken i förarbeten eller domar för förslaget, visar STILs genomgång.
 
Så sent som förra veckan kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen om att sminkning inte är ett grundläggande behov. STIL är kritiskt till domen, men vi noterar att inte heller den säger att grundläggande behov måste vara av både mycket privat och integritetskänslig karaktär för att ge rätt till personlig assistans.
 
– Det förstärker vår ståndpunkt att förslaget i promemorian går utanför gällande rätt, säger Jessica Smaaland.
 
Enligt förslaget ska också personlig assistans med kommunikation och annan hjälp som kräver ingående kunskaper bygga på att den ska vara av både mycket privat och integritetskänslig. Så är det inte idag.
 
– Det blir helt orimligt, om ens möjligt, att bedöma vilka delar av kommunikation eller ingående kunskaper som är av mycket privat och integritetskänslig karaktär. Är det när man ska berätta en hemlighet? Eller när man pratar med sin läkare? Är det mer integritetskänsligt och privat att behöva hjälp som kräver ingående kunskaper i en affär än hemma, eller tvärtom?, säger Jessica Smaaland.
 
Förslaget strider mot syftet med assistanslagstiftningen LSS men också mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 

Det här vill STIL:

STIL anser att behovsbedömningen av personlig assistans behöver göras om i grunden. Vårt förslag, LSS 2.0 – STILs förslag till en modern lagstiftning, innebär en förändrad målgrupp och målsättning med lagen.

Fram till att LSS görs om finns det två vägar att gå:
1. Alla grundläggande behov måste ses i sin helhet. Då skulle behov av personlig assistans för att andas eller äta med sond lösas. Det vore också att återställa lagen så att alla grundläggande behov räknas i helhet och inte delas upp i moment.
2. Lägga till istället för att göra undantag. Gör en specialskrivning för just andning och sondmatning så att det inte påverkar andra grundläggande behov. På så sätt minimeras riskerna att det blir några oönskade konsekvenser för personer som inte har behov av personlig assistans med andning och måltider via sond.

Artikel uppdaterad:
2019.12.09